Poziomy odzysku i miejsca zagospodarowania odpadów

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Poziomy osiągnięte przez Gminę Poraj oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w roku 2022 :

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu:

25,8516 %

poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych:

26,20 %

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

66,78%

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Poraj w 2022 r.:

  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Sobuczyna  ul. Konwaliowa 1

Instalacja MBP PZOM Strach Sp. z o.o. Sp.k  ul. Przemysłowa 7 Konopiska

  • bioodpady stanowiące odpady komunalne

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ., Sobuczyna  ul. Konwaliowa 1

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. ul. Podmiejska 53 Zawiercie

 

 

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

 

Zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi przekazywanymi Wójtowi Gminy Poraj przez podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Poraj pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, powstałych z odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, przekazanych do składowania albo do termicznego przekształcania o kodzie 19 12 12  w ilości 753,318 Mg  zostały przekazane do składowania na następujące składowiska odpadów:

 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej