Przyjazny Skrzat

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

O PROJEKCIE             REKRUTACJA             KONTAKT 

 

Projekt pn. "Przyjazny Skrzat - równy start w obliczy nierównych szans" ma na celu zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej oraz wsparcie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju Leśne Skrzaty.

 

Beneficjent: Gmina Poraj

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

Termin realizacji projektu: 01.07.2014r. - 30.06.2015r.

Całkowity koszt realizacji projektu: blisko 250 000,- zł

 

Liczba dzieci w wieku 3-5 objętych wsparciem w ramach projeku : 120, w tym 3 osoby niepełnosprawne

Liczba rodziców w/w dzieci objętych wsparciem w ramach projektu: 120

 

Cele szczegółowe projektu:

- zwiększenie o 20 liczby miejsc w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju Leśne Skrzaty

- zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej

- zapewnienie wysokiej jakości edukacji wspierającej indywidualny rozwój dzieci niepełnosprawnych

- podniesienie świadomości znaczenia edukacji przedszkolnej i integracji wśród rodziców

 

- zwiększenie o 20 liczby miejsc w przedszkolu zrealizowane zostanie poprzez utworzenie oddziału integracyjnego w ramach nowo utworzonych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat;

 

- w celu zwiększenia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej dla dzieci zaplanowano następujące formy wsparcia: dogoterapię, zajęcia z elementami pedagogiki M.Montesorii, zajęcia rozwijające uzdolnienia       (ogólnorozwojowe, plastyczno-konstrukcyjne), zajęcia niwelujące wady postawy(korekcyjne, zajęcia na pływalni), zajęcia niwelujące wady wymowy oraz problemy z przyswajaniem umiejętności wynikających z podstawy programowej, zajęcia ruchowe(rytmiczno-taneczne)

 

- w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji wspierającej indywidualny rozwój dzieci niepełnosprawnych zaplanowano następujące formy wsparcia: indywidualne zajęcia terapeutyczne, indywidualne zajęcia niwelujące wady wymowy, indywidualne zajęcia ruchowe

 

- w celu podniesienia świadomości znaczenia edukacji przedszkolnej i integracji wśród rodziców zaplanowano blok pedagogiczno-psychologiczny dla rodziców( porady, konsultacje z psychologiem, warsztaty oraz prelekcje)

Ponadto zakupione zostaną materiały i pomoce dydaktyczne, które będą niezbędne do prowadzenia zajęć zaplanowanych w ramach niniejszego projektu.