Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 

Projekt pn. „Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj” współfinansowany

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Poraj

Opis projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszar rewitalizacji w gminie Poraj poprzez realizację działań edukacyjno – aktywizujących, środowiskowych, integracyjnych i działań z zakresu odbudowania tożsamości lokalnej.

Planowane formy zadań w ramach projektu:

- Integracja społeczności

- zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności życiowych i społecznych

- zawodowe i psychologiczne doradztwo

- zajęcia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy i wsparcie prawne

- szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe

 

Działania projektowe będą realizowane na terenach zrewitalizowanych (miejscowość Jastrząb) w ramach komplementarnych projektów tj.:

  1. Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie:10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie:10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

 

  1. Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w Jastrzębiu

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

 

Dofinansowanie w łącznej kwocie: 301 755,62 zł.

w tym, ze środków europejskich:269 991,87zł , dotacji celowej z budżetu krajowego: 31 763,75 zł
Całkowita wartość projektu:  317 637,50 zł