Informacje regionalne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Powietrze na Śląsku:

W związku z występującymi na obszarze województwa śląskiego wysokimi i bardzo wysokimi poziomami stężeń pyłu zawieszonego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wydał oficjalną informację dotyczącą głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim.

Wskazuje ona wprost na emisję z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych, czyli tzw. „niską emisję” (nazywaną tak ze względu na niską wysokość kominów, z których emitowane są zanieczyszczenia). Szkodliwa emisja związana jest przede wszystkim ze spalaniem paliw kiepskiej jakości, w bardzo wielu przypadkach w starych piecach o złych parametrach energetycznych, powodujących niecałkowite spalanie
i powstawanie dużej ilości dymu emitowanego przez komin. W okresie sezonu grzewczego jakość powietrza jest zła przez większą część czasu na terenie prawie całego województwa śląskiego (przekroczenia normy rocznej dla pyłu zawieszonego wynoszą 40 µg/m3), szczególnie w strefach zabudowy mieszkaniowej
w małych i średnich miejscowościach, jak również w większych miastach w rejonach starej zabudowy wielorodzinnej (tzw. familoki). W mniejszym stopniu na złą jakość powietrza w naszym otoczeniu wpływa emisja przemysłowa (tzw. punktowa) oraz transport (emisja liniowa).

Pył powoduje negatywne skutki zdrowotne dla każdego z nas, ale grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są osoby: cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa) i układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc), osoby starsze oraz dzieci.

Jakość powietrza WIOŚ     instytut ochrony środowiska     Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Śląskie. Pełne Czystej Energii     Komunikaty WIOŚ

 

Uchwała antysmogowa:

Głównym celem Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw jest poprawa jakości powietrza w regionie, która przekłada się na stan zdrowia
i jakość życia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, tylko złych jakościowo paliw. Od chwili jej wejścia w życie nie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 procent.

Więcej o Uchwale antysmogowej można poczytać tutaj.

 

Program Ochrony Powietrza:

„Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” jest aktualizacją Programu przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku. Potrzeba aktualizacji wynika wprost z ustawy Prawo ochrony środowiska, która wskazuje na konieczność opracowania aktualizacji Programu ochrony powietrza co 3 lata w przypadku, gdy nadal notowane są przekroczenia norm jakości powietrza. Kluczową rolę dla skutecznej realizacji działań naprawczych wskazanych w Programie odgrywa podjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego w 2017 roku uchwała
w sprawie: wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Nadrzędnym celem aktualizacji Programu Ochrony Powietrza jest opracowanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. W trakcie prac nad aktualizacją dokumentu zweryfikowano zaplanowane i realizowane dotychczas działania naprawcze oraz opracowano katalog działań korygujących. Analizy oparto na aktualnych danych wejściowych, uwzględniono nowe uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne oraz doświadczenia płynące z realizacji poprzednich Programów.

Więcej o Programie Ochrony Powietrza można przeczytać tutaj

 

Program Ochrony Powietrza Gmina Poraj

 

Plan Działań Krótkoterminowych

Plan Działań Krótkoterminowych stanowi integralną część Programu Ochrony Powietrza przyjętego dnia
18 grudnia 2017 (data wejścia w życie: 11 stycznia 2018 roku) i odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Jest aktem prawa miejscowego.

Więcej o Planie Działań Krótkoterminowych można przeczytać tutaj.

 

Wiadomości regionalne

Więcej na temat najnowszych wiadomości dotyczących ochrony powietrza na terenie województwa śląskiego można znależć tutaj.