Bezpłatne porady prawne

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatleskiego oraz Nieodpłatnej Mediacji w Powiecie Myszkowskim

Informujemy, że w Powiecie Myszkowskim można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2232 z późn. zm.).

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży stosowne oświadczenie.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej mediacji należy zapisać się na termin porady w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Myszkowie pod numerem telefonu: (34) 315 91 33
zaznaczając, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji).

 

W czasie obowiązywania stanu epidemicznego COVID-19 porady udzielane są telefonicznie, e-mailowo lub w innej dogodnej formie zdalnej.

 

 

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji:

 • Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
  lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub nieodpłatną mediację lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 • Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 • Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

  

 

 

 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatleskie w Gminie Poraj:

nieodpłatna pomoc prawna gmina poraj 

 

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
dostępnego dla mieszkańców Powiatu Myszkowskiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Myszkowskiego,
w tym także i dla mieszkańców Gminy Poraj, prowadzona i aktualizowana jest przez starostę.
Zawiera dane jednostek, zarówno publicznych, niepublicznych, jak i prowadzących działalność
pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa
specjalistycznego,  uporządkowane według tematyki. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i formach kontaktu, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Aktualną listę można znaleźć TUTAJ.