Usługi dodatkowe

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

gospodarka odpadami gmina poraj 

Odpady problemowe

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą zostać umieszczone w pojemnikach i kontenerach znajdujących się
na terenie nieruchomości.

Do odpadów tych należą przede wszystkim:

 • odpady budowlane i remontowe (oprócz gruzu)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady wielkogabarytowe i meble
 • zużyte opony
 • odpady zielone
 • przeterminowane leki

Wszystkie te odpady muszą być odpowiednio zagospodarowane i przetransportowane do właściwych instalacji, celem poddania ich procesom recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania.

Urząd Gminy Poraj zapewnia organizację takiego wywozu w ramach tzw. „Usług dodatkowych”,
które uregulowane są w odpowiednich aktach prawnych, tj:

Uchwała Nr 119(XV)20 Rady Gminy Poraj z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 

 

UCHWAŁA NR 329(XLI)22 RADY GMINY PORAJ z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 

 

 


 
 

gospodarka odpadami gmina poraj usługi dodatkowe odbiór odpadów poremontowych

Odpady budowlane i remontowe:

Mieszkańcy Gminy Poraj, którzy przeprowadzają remont swojego domu mają obowiązek wyposażyć
swoją nieruchomość, na czas tego remontu, w specjalny kontener, w którym będą gromadzone odpady remontowo-budowlane. Usługa taka zaliczana jest do tzw. „Usług dodatkowych”.

Osobno płatną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych mieszkańcy mogą zlecić Urzędowi Gminy Poraj za pomocą dedykowanego formularza.
 

Zlecenie na dodatkową usługę dotyczącą zapotrzebowania
na
 podstawienie i odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady
wielkogabarytowe oraz pojemnika na odpady budowlane
i rozbiórkowe
 z remontów przeprowadzonych samodzielnie

 


Klauzula RODO
do formularza na dodatkową usługę

 

 
Poza dodatkowo płatną usługą odbioru i zagospodarowania odpadów poremontowych mieszkańcy
mają także możliwość samodzielnego dowiezienia odpadów do Punktu PSZOK w Poraju
(do 1 mz nieruchomości miesięcznie).


 
 

odpady komunalne gospodarka odpadami gmina poraj elektrośmieci

Elektrośmieci:

Do elektrośmieci zaliczamy wszelki zużyty sprzęt działający na prąd lub baterie, którego właściciel nieruchomości chce się pozbyć. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takich odpadów, czyli tzw. „elektrośmieci” nie wolno umieszczać w pojemnikach na pozostałe niesegregowane zmieszane (grozi za to kara w wysokości od 500 zł do 5.000 zł).

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego też muszą być selektywnie zbierane i oddawane do recyklingu , odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom.

Mieszkańcy Gminy Poraj mogą przekazywać elektrośmieci
podmiotom odbierającym taki sprzęt, czyli:

 • sprzedawcom detalicznym i hurtowym – każdy sprzedawca zobowiązany jest nieodpłatnie przyjąć
  od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podczas zakupu nowego sprzętu na zasadzie 1:1,
  tj. np. przy zakupie nowej lodówki możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym starą lodówkę

 • przedsiębiorcy odbierającemu elektrośmieci podczas objazdowej zbiórki zużytych sprzętów
  RTV i AGD
  , zużytych baterii i akumulatorów organizowanej min. 2 razy do roku przez Urząd Gminy Poraj (przeważnie na wiosnę oraz jesienią) na podstawie telefonicznego zgłoszenia dokonanego
  przez mieszkańców po publicznym ogłoszeniu takiej akcji

 • do gminnego punktu PSZOK w Poraju (m.in.: lodówki, pralki, telewizory, inny zużyty drobny sprzęt AGD i RTV, akumulatory; oddawany sprzęt musi być kompletny i zawierać wszystkie ważne elementy konstrukcyjne)

 • innym podmiotom posiadającym zezwolenie na odbiór elektroodpadów wpisanym do prowadzonego przez Wójta Gminy Rejestru Działalności Regulowanej.


Drobne elektrośmieci można również samodzielnie wrzucać do pojemnika
dostarczonego przez firmę STALA GROUP Sp. z o.o., zlokalizowanego
przed Urzędem Gminy Poraj (ul. Jasna 21), a zwłaszcza:

 • świetlówki, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć
 • żarówki
 • zużyte baterie
 • zużyte telefony komórkowe

 


Wykaz firm odbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Poraj

 


 
 

gospodarka odpadami gmina poraj wielkogabaryty

Wielkogabaryty:

Mieszkańcy Gminy Poraj posiadający odpady w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych mogą zlecić płatną usługę odbioru i zagospodarowania tych odpadów.

Zlecenie na dodatkową usługę dotyczącą zapotrzebowania
na
 podstawienie i odbiór pojemnika przeznaczonego na odpady
wielkogabarytowe oraz pojemnika na odpady budowlane
i rozbiórkowe
 z remontów przeprowadzonych samodzielnie

 


Klauzula RODO
do formularza na dodatkową usługę

 

Poza dodatkową płatną usługą odbioru i zagospodarowania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy mają także możliwość samodzielnego dowiezienia odpadów do Punktu PSZOK w Poraju
(do 1,5 m3 z nieruchomości maksymalnie dwa razy w roku).

Odpady wiekogabarytowe są również odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poraj podczas objazdowej zbiórki, organizowanej przez Urząd Gminy w Poraju dwa razy w roku (najczęściej na wiosnę
oraz jesienią). Odbiór takich odpadów odbywa się na podstawie telefonicznych zgłoszeń dokonanych
przez mieszkańców po publicznym ogłoszeniu takiej akcji (za pośrednictwem plakatów rozwieszonych na tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie). 

 
 
gospodarka odpadami gmina poraj odbiór zużytych opon samochodowych

Zużyte opony:

Na terenie całego kraju obowiązuje całkowity zakaz składowania zużytych opon na wysypiskach odpadów. Rozkład mieszanek gumowych stosowanych do produkcji opon w środowisku naturalnym trwa ponad
100 lat. Z tego powodu niedopuszczalne jest wrzucanie opon do pojemników na pozostałe niesegregowane odpady zmieszane, a przede wszystkim wyrzucania opon do rowów i lasów itp. Zabronione jest również spalanie opon w piecu domowym lub w ognisku – nie dość, że takie działania mogą zepsuć lub uszkodzić piec, to na dodatek wydzielają silne toksyczne i rakotwórcze substancje chemiczne, które trują wszystkich wokół.

Zużyte opony są bardzo cennym surowcem wtórnym – dzięki wysokiej kaloryczności mogą być wykorzystane jako paliwo alternatywne lub mogą być poddane recyklingowi materiałowemu, w wyniku którego mogą otrzymać „drugie życie”, np. w postaci dywaników samochodowych, mat gumowych lub nawierzchni placów zabaw.

Jak pozbyć się zużytych opon?
Najprościej jest pozostawić je w zakładzie wulkanizacyjnym, podczas zmiany opon.

Można je również oddać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu naszej gminy w ramach organizowanej przez Urząd Gminy objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (dwa razy do roku).

Zużyte opony można także nieodpłatnie dostarczyć do punktu PSZOK (maksymalnie 8 szt. z nieruchomości w danym roku kalendarzowym). 

 

 gospodarka odpadami gmina poraj odbiór przeterminowanych leków

Przeterminowane leki:

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a wyrzucone do pojemnika na pozostałe niesegregowane odpady zmieszane lub do toalety czy zlewu stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Wszystkie preparaty medyczne zbudowane są z wielu związków chemicznych, środków szkodliwych, a nawet trucizn, które po upływie terminu przydatności
do spożycia, stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną, a związki zawarte w lekach są niezwykle trwałe i przedostając się do gleb lub wód potrafią skazić je na wiele lat.

Jako odpady niebezpieczne, wszystkie przeterminowane i niepotrzebne leki należy bezwzględnie wrzucać do specjalnie przystosowanych do tego celu pojemników, z których są odbierane przez wyspecjalizowane, uprawnione firmy, dokonujące ich profesjonalnej utylizacji.

Na terenie Gminy Poraj pojemniki na przeterminowane leki znajdują się w:

 • Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju, ul. ul. 3- go Maja 25, tel. 34 314 50 12

 • Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDICOR” w Żarkach Letnisku,
  ul. Raczyńskiej 3A, tel. 34 314 63 81.

Pamiętajmy, że do takich pojemników, w godzinach otwarcia ww. placówek, należy wrzucać leki w postaci drażetek, tabletek, maści, aerozoli oraz lekarstwa w postaci płynnej. Nie wolno tam wrzucać zużytych strzykawek i igieł, gdyż jest to już inny rodzaj odpadów, które należy oddawać w zakładach leczniczych lub przychodniach, które mają podpisaną umowę z wyspecjalizowanym zakładem prowadzącym ich utylizację.