„PORA na Jakość edukacji w Żarkach Letnisku”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Projekt pn.

„PORA na Jakość edukacji w Żarkach Letnisku”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WSL 2014-2020

  

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Poraj

Realizator:

Szkoła Podstawowa im. Pokoju

w Żarkach Letnisku

 

Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

 

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Szkole Podstawowej im. Pokoju       w Żarkach Letnisku

 

Całkowita wartość projektu:  281 814,29 zł

Dofinansowanie: 253 632,86 zł

Termin realizacji projektu: 2020-05-01 - 2021-06-30