Ergo-Urząd

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Gmina Poraj realizuje projekt pn. „Ergo-Urząd”

 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

 

Celem projektu jest pozostanie w zatrudnieniu osób w wieku aktywności zawodowej:

50 osób – pracowników Urzędu Gminy Poraj – zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze   min.  0,5 etatu – poprzez ograniczenie występowania negatywnych czynników ryzyka   w miejscu pracy powodujących problemy zdrowotne oraz wzrost wiedzy w tym zakresie.

 Cel zostanie osiągnięty poprzez zaoferowanie ww. grupie docelowej wsparcia w zakresie:

- poszerzenia wiedzy na temat zdrowotnych czynników ryzyka oraz działania prewencyjne, które ograniczają zagrożenie w miejscu pracy – w formie szkoleń;

- modernizacji stanowisk pracy przyczyniających się do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka oraz poprawy ergonomii, dzięki zastosowaniu ponadstandardowych rozwiązań.

 Wartość całkowita projektu – 301 312,50 zł

Wysokość wkładu UE – 256 115,62 zł