Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj - etap I

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego gmina poraj

 

Gmina Poraj przystąpiła do realizacji projektu

„Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj – etap I”

Projekt jest współfinansowany ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT

Wartość całkowita projektu: 1 176 370,00 zł

Dofinansowanie: 999 914,50 zł

 

 

 

Poraj, 22.11.2018r.

Raport z konsultacji społecznych projektu:

„Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie Gminy Poraj – etap I”

 

Realizacja projektu jest wynikiem konsultacji społecznych, które odbyły się ze społecznością lokalną (interesariuszami) na etapie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj.
Dokument dostępnyjest na stronie BIP Urzędu Gminy Poraj.

Inwestycja została wymieniona w powyższym dokumencie wśród planowanych przez gminę Poraj
działań do 2020 roku, sektor: Instalacje, nazwa zadania „Instalacja efektywnego oświetlenia”, str. 102.

Przedsięwzięcie podlegało konsultacjom na każdym etapie prac nad PGN. Zakres współpracy z interesariuszami to:

  • ankietyzacja wszystkich sektorów,
  • otwarty dialog z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie potęgowania znaczenia wykorzystania OZE, ograniczenia zużycia energii i redukcji emisji gazów do atmosfery,
  • promocja działań podjętych przez gminę i ich ocena publiczna na spotkaniach/kampaniach/sesjach,
  • możliwość zgłaszania uwag/projektów do realizacji w zakresie konsultacji społecznych.

Przedsięwzięcie stanowi efekty współpracy gminy ze społecznością lokalną w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawy efektywności energetycznej.

W związku z powyższym projekt stanowi oddolną inicjatywę mieszkańców gminy.