Niewidzialna Tarcza

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
„NIEWIDZIALNA TARCZA – PROGRAM SZKOLENIOWY – BEZPIECZNE DZIECKO W GMINIE PORAJ”
 
W Gminie Poraj wdrożony został projekt pod nazwą „Niewidzialna tarcza – Program szkoleniowy – Bezpieczne dziecko w Gminie Poraj” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
PODSUMOWANIE PROJEKTU
„NIEWIDZIALNA TARCZA – PROGRAM SZKOLENIOWY – BEZPIECZNE DZIECKO W GMINIE PORAJ”
 
 
W dniu 31 stycznia 2013 r. zakończył się projekt pn „Niewidzialna tarcza – program szkoleniowy – bezpieczne dziecko w gminie Poraj”.
 
Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 01 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r. na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA.POKL.09.05.00-24-734-11/00 zawartej w dniu 12.09.2012r. między Samorządem Województwa Śląskiego (Instytucja Pośrednicząca) a Częstochowską Akademią Sztuk Walk, Sportu i Rekreacji – Zbigniew Rychlewski, w partnerstwie z Gminą Poraj (na podstawie umowy partnerskiej z dnia 29.06.2012r.)
 
Budżet projektu według wniosku o dofinansowanie i umowy o dofinansowanie wynosił 49 850 PLN w tym:
- płatność ze środków europejskich w kwocie 42 372,50 PLN,
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 7 477,50 PLN.
 
Projekt powstał, jako oddolna inicjatywa społeczności lokalnej (mieszkańców gminy Poraj), którzy podczas zebrań i spotkań określili i zdiagnozowali problemy, jakie dotknęły ich podopiecznych: niska świadomość i umiejętność wśród dzieci i młodzieży radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach; brak umiejętności zachowania środków ostrożności w sytuacjach niebezpiecznych; nieumiejętność obrony przed napaścią.
W związku z powyższym przedstawiciele Społeczności Lokalnej zwrócili się do Częstochowskiej Akademii Sztuk Walk, Sportu i Rekreacji, by wspólnie podjąć działania w celu ich minimalizacji. Uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie działalność edukacyjna z zakresu samoobrony, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętność udzielania I pomocy medycznej. Zwrócono się do wójta Gminy Poraj z prośbą o zaangażowanie w projekt na zasadzie partnera posiadającego doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w efekcie czego powstał niniejszy projekt. Wobec powyższych postanowień wspólne przygotowanie Projektu było zgodne z zasadą empowerment.
 
Głównym celem projektu, zgodnie z jego założeniami, było Podniesienie poziomu edukacji dzieci z Gminy Poraj w zakresie bezpieczeństwa. Założono, że cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych tj.:
·         Podwyższenie wiedzy radzenia sobie z niebezpieczeństwami.
·         Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętność stosowania podstawowych technik udzielania pierwszej pomocy.
·         Nabycie umiejętności samoobrony.
 
Cele szczegółowe miały zostać zrealizowane dzięki osiągnięciu następujących wskaźników produktu:
  • przeprowadzenie 135 godzin zajęć praktycznych z zakresu bezpieczeństwa i samoobrony z 30 uczestnikami/czkami projektu.
  • przeprowadzenie 20 godzin z zakresu I pomocy medycznej z 30 uczestnikami/czkami projektu.
  • przeprowadzenie 30 godzin zajęć teoretycznych z zakresu bezpiecznych zachowań z 30 uczestnikami/czkami projektu.
 
W okresie realizacji projektu monitorowano na bieżąco realizację projektu w podziale na poszczególne zadania uwzględnione we wniosku o dofinansowanie. Osiągnięto wszystkie zakładane cele i wskaźniki.
Zadanie 1. Zajęcia praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i samoobrony.
W ramach zadania z zachowaniem równego dostępu i zasady równości szans K i M został zatrudniony wykwalifikowany instruktor posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach projektu na umowę zlecenie. 
 
W ramach zadania zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć: mata treningowa o powierzchni 64 m2 i grubości 4cm, zestawy ochronne (w tym: rękawice chwytne 15 par, ochraniacze na goleń i stopę 15par, ochraniacze na zęby 15szt., ochraniacze na głowę 15 szt. i ochraniacze suspensorium męskie 15 szt.). Do prowadzenia ćwiczeń przygotowano materiały szkoleniowe dla uczestników/czek projektu (30 szt.), które wydrukowano i oprawiono.
 
W okresie od 01.09.2012 – 31.01.2013 przeprowadzono zajęcia realizowane w ramach zadania. Zajęcia odbywały się dla dwóch 15 osobowych grup 3 razy w tygodniu po 1,5h w wymiarze zgodnym z założeniami wniosku o dofinansowanie. W ramach zadania przeprowadzono łącznie dla dwóch grup 135h zajęć.  W ramach zajęć uczestnikom/czkom przekazano praktyczną wiedzę z zakresu technik samoobrony, mających na celu rozwiązywanie niebezpiecznych sytuacji oraz unikanie konsekwencji niepożądanych zachowań osób drugich.  
W ramach prowadzonych zajęć uczęszczało 30 uczestników/uczestniczek, w tym 18K i 12M. Zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 
Na zakończenie projektu zorganizowano Galę Finałową, na którą zaproszono mieszkańców Gminy Poraj. Podczas Gali uczestnicy/uczestniczki demonstrowali nabyte umiejętności z zakresu samoobrony. Dla każdego uczestnika/czki zakupiono nagrody w postaci statuetek (łączna ilość 30 szt.), które zostały wręczone wraz z certyfikatami ukończenia szkolenia (30 szt.) podczas Gali. Dla uczestników/czek projektu podczas trwania Gali zapewniono poczęstunek (usługa cateringowa).
 
 
Zadanie 2. Realizacja modułu pierwszej pomocy medycznej.
 
W ramach zadania z zachowaniem równego dostępu i zasady równości szans K i M został zatrudniony instruktor mający odpowiednie kwalifikacje niezbędne do prowadzenia tego rodzaju zajęć w ramach projektu na umowę zlecenie. 
 
Do prowadzenia zajęć zakupiono broszurki pierwszej pomocy dla uczestników/czek projektu (30 szt.), które służyły, jako materiał szkoleniowy. W ramach zadania wyposażono uczestników w mini apteczki (łącznie 30 szt.), wykorzystywanych podczas warsztatów.
Proces wyboru dostawców pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć był nieograniczony z zachowaniem zasady równego dostępu.
 
W okresie od 01.09.2012 - 31.01.2013 przeprowadzono zajęcia realizowane w ramach zadania. Zajęcia odbywały się dla dwóch 15 osobowych grup 1 raz w tygodniu po 1h w wymiarze zgodnym z założeniami wniosku o dofinansowanie. W ramach zadania przeprowadzono łącznie dla dwóch grup 20h zajęć. W ramach zajęć przeprowadzanych w formie warsztatów przekazywana została wiedza na temat właściwego zachowania się w miejscach wypadku, odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i poszkodowanego, prawidłowego oszacowania zaistniałej sytuacji, właściwego powiadamiania służb ratowniczych. Zajęcia przeprowadzane były z użyciem specjalistycznego sprzętu ratowniczego, fantomów, apteczek dla uczestników.
W ramach prowadzonych zajęć uczęszczało 30 uczestników/uczestniczek, w tym 18K i 12M. Zajęcia dydaktyczne prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 
Zadanie 3. Zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznych zachowań.
W ramach zadania z zachowaniem równego dostępu i zasady równości szans K i M został zatrudniony wykwalifikowany instruktor posiadający uprawnienia (państwowo- zawodowe i pedagogiczne, licencja ochrony fizycznej) do prowadzenia zajęć teoretycznych w ramach projektu na umowę zlecenie. 
 
Do prowadzenia ćwiczeń przygotowano materiały szkoleniowe dla uczestników/czek projektu (30 szt.), które wydrukowano i oprawiono. W ramach zadania zakupiono pomoce do prowadzenia zajęć: komputer przenośny laptop (1 szt.), oprogramowanie do laptopa (1szt.) oraz projektor multimedialny (1 szt.).
 
Proces wyboru dostawców pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz druku i oprawy materiałów szkoleniowych był nieograniczony z zachowaniem zasady równego dostępu.
 
 
W okresie od 01.09.2012- 31.01.2013 przeprowadzono zajęcia realizowane w ramach zadania. Zajęcia odbywały się dla dwóch 15 osobowych grup 1 raz w tygodniu po 1h w wymiarze zgodnym z założeniami wniosku o dofinansowanie. W ramach zadania przeprowadzono łącznie dla dwóch grup 30h zajęć. W ramach zajęć uczestnikom przekazywano wiedze na temat bezpiecznych zachowań i unikania niebezpiecznych sytuacji w ciekawy sposób za pomocą projekcji filmów oraz pogadanek tematycznych. Uczestnicy/uczestniczki otrzymali zaświadczenia o ukończeniu zajęć.
W ramach prowadzonych zajęć uczęszczało 30 uczestników/uczestniczek, w tym 18K i 12M.
 
Podsumowując realizację projektu „ Niewidzialna tarcza – program szkoleniowy – bezpieczne dziecko w gminie Poraj” warto zwrócić uwagę na osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników. Osiągnięcie zadawalających rezultatów wynika z dużego wkładu pracy zespołu realizującego projekt, a także z chęci uczestników/uczestniczek do nabycia wiedzy i nowych umiejętności.
 
Z analizy dokumentacji projektowej za okres od 01 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013r. wynika, że większość działań wykonywanych w ramach projektu była realizowana terminowo. Odstępstwa od normy nie wpłynęły znacząco na postęp rzeczowy.
W związku z przeprowadzoną analizą materiału zgromadzonego w trakcie realizacji projektu pt. „Niewidzialna tarcza – program szkoleniowy – bezpieczne dziecko w gminie Poraj” rekomenduje się:
 
·         Opracowywanie precyzyjnych procedur realizacji projektu określających strukturę komunikacji oraz zarządzania projektem.
 
·         Organizację częstszych, wspólnych spotkań zespołu realizującego projekt w celu wymiany doświadczeń, dyskusji nad wątpliwościami w interpretacji dokumentów oraz innymi sprawami.
 
·         Pilnowanie terminowego składania wymaganych dokumentów przez Lidera i Partnera, które przyczyni się do usprawnienia przygotowywania dokumentacji dla Instytucji Pośredniczących.