Dokumenty Strategiczne Gminy Poraj

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Strategia Rozwoju Gminy Poraj na lata 2016-2026
https://bip.ugporaj.pl/p,224,strategia-rozwoju-gminy-poraj-na-lata-2016-2026

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2017 – 2023 
http://starybip.ugporaj.pl/a4949.html

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj
UCHWAŁA NR 422(LII)23 RADY GMINY PORAJ z dnia 30 marca 2023 r.