Odkrywamy świat w przedszkolu w Żarkach-Letnisko

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 1. 271.1.43.2016                                                                                   Poraj, 21.10.2016 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu

pod nazwą:  „Odkrywamy świat w przedszkolu w Żarkach-Letnisko”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Poraj na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2014 Wójta Gminy Poraj z dnia 23kwietnia 2014 r. tj.: regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Poraj wszczyna postępowanie w sprawie zatrudnienia koordynatora w ramach projektu pn.: „Odkrywamy świat w przedszkolu

w Żarkach-Letnisko”

 

 1. Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 

Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Koordynatora projektu w projekcie „Odkrywamy świat w przedszkolu w Żarkach-Letnisko”                     

Koordynator projektu odpowiedzialny będzie za sprawną oraz zgodną z prawem UE i krajowym (w tym wytycznymi właściwymi dla projektu) realizację zadań przewidzianych projektem:

 1. przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności zarządzanie przedsięwzięciami we wszystkich jego etapach;
 2. nadzór nad zgodnością prowadzonych działań z postanowieniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, w tym z budżetem i harmonogramem;
 3. koordynowanie działań projektowych, w tym merytorycznych

      i logistycznych;

 1. kierowanie wykonaniem projektu;
 2. nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu;
 3. nadzorowanie pracy personelu projektu;
 4. utrzymanie stałych kontaktów z opiekunami projektu w IP;
 5. współpraca z firmą/osobami realizującymi usługę edukacyjną;
 6. nadzór nad monitoringiem i ewaluacją projektu
 7. nadzór nad wydatkowaniem środków w projekcie;
 8. odpowiedzialność za rekrutację;
 9. organizacja programów rozwojowych;
 10. współpraca przy sporządzaniu dokumentacji sprawozdawczej projektu;
 11. przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu;

           każdorazowe poddawanie się kontroli na wezwania instytucji (organów) kontrolnych;

Przewidywane miesięczne zaangażowanie czasowe: 100 h;

Umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres: 2016-11-02  -  2017-10-31.

Wynagrodzenie Koordynatora Projektu będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Warunki

 

 1. Wymagania konieczne do przystąpienia do konkursu:
 2. Wykształcenie - wyższe magisterskie;
 3. Posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - min. 12 miesięcy.
 4. Przeszkolenie z zakresu równości płci.
 5. Wymagania fakultatywne:
 6. znajomość zasad i procedur właściwych dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym prawa krajowego;
 7. umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność.
 • Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie
 1. Curriculum Vitae - zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej.
 2. Dokument potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie.
 3. Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w zakresie i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres min. 12 miesięcy.
 4. Dokument potwierdzający przeszkolenie z zakresu równości płci.
 5. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

 

 1. Miejsce, termin złożenia oferty

Miejsce: Gmina Poraj, ul. Jasna 21, 42-390 Poraj

Termin: do dnia 28.10.2016r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta na wykonanie usługi koordynatora projektu pod nazwą : „Odkrywamy świat w przedszkolu w Żarkach-Letnisko”

 1. Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium jakim jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) za wykonanie 1(jednej)godziny  usługi. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Cena – 100%

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2016 r. o godz. 14.30.

O wynikach postępowania uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.            

 • Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:

 

 1. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postawienia i wymagania oraz którego oferta jest najkorzystniejsza
 2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta

z uwzględnieniem danych zawartych w ofercie Wykonawcy

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
 2. Umowa zostanie zawarta od dnia 02.11.2016r. do dnia 30.06.2017r.
 3. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalając wynagrodzenie
 4. Warunki płatności:
 • Płatność za wykonany przedmiot umowy zostanie zrealizowana przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30 dni od doręczenia faktury/rachunku
 • Adresatem i odbiorcą faktury/rachunku jest Gmina Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj

 

 • Pozostałe informacje
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty

- Zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewelina Drzewiecka, Tel. 34 314 52 51, e-mail: drzewiecka@ugpporaj.pl

ZALĄCZNIKI

 

 1. FORMULARZ OFERTY
 2. OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH UPRAWNIENIACH