Gminna Gospodarka Odpadami

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

gospodarka odpadami gmina poraj 

 System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Poraj:

 
Na terenie Gminy Poraj odpady odbierane są bezpośrednio sprzed posesji każdego mieszkańca
i zgodnie z ogólnopolskim systemem segregacji dzielone są na 5 frakcji:
 
 
SZKŁO – worek zielony (opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego)
 
 
PAPIER – worek niebieski (odpady z papieru i kartonu)
 
 
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek żółty (odpady z metalu i tworzyw sztucznych,
w tym opakowania z plastiku, metalu oraz wielomateriałowe, np. kartoniki po sokach i mleku)
 
 
BIO – z podziałem na :
  a) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych (przycięte lub ścięte drzewa i krzewy, urobek z koszenia i liście) – zawartość pojemnika przeznaczonego na ten cel o pojemności 120 l, z
  b) odpady kuchenne - każda ilość w workach na ten cel przeznaczonych o pojemności 120 l bądź w pojemnikach razem z odpadami stanowiącymi części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,
 
 
 
NIESEGREGOWANE, tj. ZMIESZANE – czarny pojemnik (zużyte środki higieniczne,
żwirek z domowej hodowli zwierząt, worki do odkurzaczy, popiół papierosowy,
fajans i ceramika, szkło kryształowe, okularowe i żaroodporne, akcesoria domowe ze skóry,
gumy, drewna, wikliny itp., drobne tekstylia i inne, które można wrzucać do tego pojemnika), popiół
 
 
 
 
Dodatkowo, jeżeli powstaje na nieruchomości, należy gromadzić osobno:
 
 
 
ODPADY ZIELONE – pojemnik 120 l z napisem BIOODPADY
 
 
 
 
Pozostałe odpady należy dostarczać do PSZOK lub oddawać w inny ustalony sposób, zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

 


 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych:

 • odpady niesegregowane – dwa razy w miesiącu przez cały rok kalendarzowy
 • bioodpady – jeden raz w miesiącu w miesiącach od listopada do marca, dwa razy w miesiącu w miesiącach od kwietnia do października
 • odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu.

 


 

Worki i pojemniki na odpady:

Właściciele nieruchomości są wyposażani przez Urząd Gminy Poraj w czarne pojemniki na odpady zmieszane, które są dostarczane przez pracowników gminnych bezpośrednio na daną posesję,
zgodnie z wypełnioną deklaracją.

Worki do segregacji są dostarczane mieszkańcom bezpośrednio przez firmę odbierającą odpady
przy każdorazowym ich odbiorze – pracownicy zostawiają je najczęściej na posesji lub w ogrodzeniu,
zgodnie z liczbą wystawionych worków (tzw. „worek za worek”).

W razie potrzeby dodatkowe worki można również samodzielnie pobrać w Biurze Podawczym
Urzędu Gminy w Poraju (ul. Jasna 21) w godzinach urzędowania.

 

 


 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych:

Odpady komunalne zebrane w ramach systemu gospodarki odpadami obowiązującego na terenie Gminy Poraj  przekazywane są przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do właściwych instalacji,
celem poddania ich procesom recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
przez podmioty odbierające odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poraj

 


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi:

Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz
na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt Gminy Poraj sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Analiza stanu gospodarki odpadami zawiera w szczególności informacje dotyczące (art. 9tb u.c.p.g):

 • możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
 • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • liczbę mieszkańców;
 • liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,
  w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12;
 • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
 • ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących
  odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości
  z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia
za poprzedni rok kalendarzowy.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Poraj za rok 2021