Lepszy Start

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
„LEPSZY START – INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO W GMINIE PORAJ”
 
W Gminie Poraj wdrożony został projekt pod nazwą „Lepszy Start – Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj” współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Człowiek – najlepsza inwestycja !
 
 
Beneficjent:                GMINA PORAJ, ul Jasna 21, 42-360 Poraj
 
Tytuł projektu:         „LEPSZY START – INDYWIDUALIZACJA PROCESU
                                         NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO W GMINIE PORAJ”
 
Biuro projektu:          URZĄDGMINY W PORAJU, ul Jasna 21, 42-360 Poraj
 
Całkowita wartość projektu: 222 794,54 PLN
Całkowite dofinansowanie projektu:   222 794,54 PLN
Poziom dofinansowania z EFS: 100 %
 
 
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. 
 
Krótki opis projektu:
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III przy pomocy oferty zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Poraj.
 
Cele szczegółowe obejmują:
  • Zmniejszenie trudności w czytaniu i pisaniu w tym ograniczenie ryzyka dysleksji.
  • Podniesienie poziomu umiejętności matematyczno-przyrodniczych.
  • Zmniejszenie zaburzeń w zakresie uczenia się, rozwoju mowy, komunikacji i integracji społecznej.
  • Zwiększenie dostępu do zajęć podnoszących sprawność fizyczną.
  • Rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych (literacko, ortograficznie, artystycznie, plastycznie, teatralnie, językowo, matematycznie-przyrodniczo.
 
Projekt przewiduje zakup pomocy dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz przeprowadzenie zajęć dla dzieci.
 
ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
NAZWA ZAJĘĆ
PORAJ
ŻARKI LETNISKO
JASTRZĄB
CHOROŃ
KUŹNICA STARA
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
420 h
60 h
 
120 h
120 h
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
360 h
 
 
120 h
 
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 
60 h
 
60 h
 
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 
180 h
360 h
 
60 h
Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.
60 h
 
60 h
 
 
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.
180 h
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo (j. angielski).
180 h
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo (j. niemiecki).
120 h
 
 
 
 
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (literackie).
 
 
 
 
60 h
Warsztaty artystyczne.
30 h
 
 
 
30 h
Zajęcia rozwijające plastycznie.
 
30 h
 
30 h
 
Zajęcia rozwijające ortograficznie.
 
30 h
 
 
 
Terapia pedagogiczna
 
 
30 h
 
 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematyczno - przyrodniczej.
 
 
30 h
 
 
Zajęcia rozwijające sprawność ruchową.
 
 
 
30 h
 
Zajęcia integracyjne.
 
 
 
 
30 h
Zajęcia rozwijające matematyczno - przyrodnicze.
 
 
 
 
30 h