11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ogłoszenie o wyborze partnera
w celu wspólnej realizacji projektu
w ramach naboru dla Poddziałania 11.1.3.
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
o numerze RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19,
który został ogłoszony w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020,
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

W odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Gminy Poraj (www.ugporaj.pl) w dniu 5.12.2019r. ogłoszenie o otwartym naborze  w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs           o numerze RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, do Gminy Poraj wpłynęła jedna oferta:

 1. Project HUB Sp. z o.o., ul. Cienista 3, 60-578 Poznań

Po zapoznaniu się z ofertą, Gmina Poraj podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze Partnera do projektu:

 1. Project HUB Sp. z o.o., ul. Cienista 3, 60-578 Poznań

Oferta spełnia wymagania formalne. Ocena merytoryczna oferty przeprowadzona została komisyjnie zgodnie  z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020      (Dz. U. z 2018, poz. 1431 z późn.zm.)

 

Poraj, dn. 31.12.2019r.

 

Wójt Gminy Poraj

       /-Katarzyna Kaźmierczak-/

 

 

 

 

 

Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu
w ramach naboru dla Poddziałania 11.1.3.

Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

o numerze RPSL.11.01.03-IZ.01-24-334/19,
który został ogłoszony w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020,
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
Gmina Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj, ogłasza konkurs
na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 11.1.3.
Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

  

I. Cel projektu: 

Wsparcie w zakresie poprawy jakości wychowania przedszkolnego (lit. b, c i d w typie konkursu).
Wsparcie będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

 

II. Typy działań przewidziane do realizacji

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

 1. utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu
  i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej
  na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki
  w pomoce dydaktyczne,
 2. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
 3. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających/specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego,
 4. wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.

Wsparcie w zakresie poprawy jakości wychowania przedszkolnego (lit. b, c i d) może być realizowane
bez konieczności tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego jedynie w gminach, w których poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej przekroczył wartość wskazaną w UP na rok 2023.

 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w stworzeniu wniosku o dofinansowanie i w realizacji projektu.

 

IV. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I
  do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
  z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów dla przedszkoli.

 

V. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa - max. 4 pkt.
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu - max. 4 pkt.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze - max. 2 pkt.

 

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie
  projektów przedszkolnych

 

VII. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycz- nego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO Województwa Śląskiego2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO Województwa Śląskiego 2014-2020.
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r.,
   poz. 885 z późn. zm.);
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
   cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
   zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

 

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru
  przez Wójta Gminy Poraj
 2. Na podstawie decyzji Wójta Gminy Poraj, zostanie zawarta umowa partnerska.
 3. Od decyzji Wójtanie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

IX. Sposób i termin składania ofert:

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
  Gmina Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
  z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla
  Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia
  o konkursie, to jest do dnia 27.12.2019 r.

 

Informacje dodatkowe:sekretariat@ugporaj.pl

  

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania
oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Poraj, dnia 05.12.2019 r. 

Wójt Gminy Poraj
/-Katarzyna Kaźmierczak-/