Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko - etap II

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego gmina poraj

 

 

Gmina Poraj przystąpiła do realizacji projektu

„Budowa kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - etap II”

Projekt jest współfinansowany ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT

Wartość całkowita projektu: 2 633 401,71 zł

Koszty kwalifikowane: 2 140 977,00 zł

Dofinansowanie UE: 1 819 830,45 zł

 

 

 

 

 

Poraj, 26.11.2019 r.

 

Raport z konsultacji społecznych projektu:

Budowa kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - etap II

 

W 2015 r. trwały prace nad przygotowaniem dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Poraj na lata 2016-2026 – w tym: konsultacje społeczne w formie badań ankietowych oraz warsztatów wśród społeczności lokalnej. W dokumencie została ujęta konieczność realizacji inwestycji w zakresie poprawy dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej, będąca rezultatem prowadzonych konsultacji społecznych.

Jednocześnie konieczność wdrożenia projektu wynika również z oddolnych potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną (m.in. podczas zebrań i spotkań z mieszkańcami zwłaszcza miejscowości Żarki Letnisko) oraz potencjalnych użytkowników nowej infrastruktury.