Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Raport z konsultacji społecznych w zakresie realizacji projektu pn. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na trenie Gminy Poraj – etap 1”

 

W terminie od 13 marca 2017r. do 20 marca 2017r. na terenie Gminy Poraj odbywały się konsultacje społeczne ze społecznością lokalną w zakresie potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj – etap I”.

Konsultacje przeprowadzono w formie:

  • Indywidualnych rozmów z mieszkańcami,
  • Rozeznania przeprowadzonego na zebraniu z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 13 marca 2017r.
  • Ankietyzacji i naboru wniosków do projektu przeprowadzonego w dniach 13.03.2017 – 20.03.2017r. (zaproszenie do składania dokumentów wraz z formularzami było udostępnione na stronie internetowej ugporaj.pl
  • Inwentaryzacji budynków objętych projektem, przeprowadzonej w miesiącu kwietniu 2017r.

 

Do interesariuszy zaliczyć można właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Poraj, zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

We wskazanym terminie, społeczność lokalna zgłaszała do Urzędu Gminy Poraj (zarówno telefonicznie, jak i osobiście) swoje potrzeby w zakresie montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, przy wykorzystaniu współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Jednocześnie, na spotkaniu z mieszkańcami konsultowano możliwość pozyskania dotacji na realizację niniejszej inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego naboru zebrano 285 wniosków.

Na etapie inwentaryzacji budynków mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania własnych uwag, sugestii oraz potrzeb.

Raport stanowi efekt współpracy Gminy Poraj ze społecznością lokalną w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wyniki losowania:

W poniedziałek 27 marca 2017 r. odbyło się losowanie do projektu „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj”.

Lista podstawowa zakwalifikowanych wniosków znajduje się tutaj.

Lista rezerwowa znajduje się tutaj.

Przypominamy, że Urząd Gminy Poraj nie ma obowiązku odpowiadania na złożone wnioski. Jednocześnie informujemy, że ze wszystkimi osobami znajdującymi się na liście podstawowej będziemy kontaktować się telefonicznie w sprawie dalszego postępowania.

 

Wyjaśnienia dot. zakończenia naboru:

Informujemy, że w dniu 20.03.2017 r. zakończył się nabór wniosków do projektu pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj”. W związku z tym, że wpłynęło 285 wniosków, z czego 19 odrzucono, konieczne jest przeprowadzenie publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 27.03.2017r. o godzinie 13.30 w Urzędzie Gminy Poraj, I piętro, Sala sesyjna.

Lista numerów działek, dla których stwierdzono braki formalne, co skutkuje odrzuceniem z procesu rekrutacji do projektu, przedstawia się następująco:
(numer wniosku nr działki, adres, status)

6 dz. 124/1 Kuźnica Stara 40 ODRZUCONO
22 dz. 1132/9 Poraj ul. Słoneczna 38 ODRZUCONO
64 dz. 499/4 Żarki Letnisko ul. Zielona 33 ODRZUCONO
99 dz. 741/16 Żarki Letnisko ul. Leśna 11A ODRZUCONO
117 dz. 837 Żarki Letnisko ul. Leśna 15 ODRZUCONO
144 dz. 2375 Choroń ul. Nowa 7 ODRZUCONO
170 dz. 455/1 Żarki Letnisko ul. Hr. Raczyńskiej 9 ODRZUCONO
175 dz. 893/10 Poraj ul. Brzozowa 6 ODRZUCONO
205 dz. 283/2 Poraj ul. Kolejowa 10b ODRZUCONO
217 dz. 596 Poraj ul. Leśna 10 ODRZUCONO
241 dz. 1132/4 Poraj ul. Słoneczna 30 ODRZUCONO
242 dz. 421 Żarki Letnisko ul. PCK 15 ODRZUCONO
251 dz. 932/3 Choroń ul. Partyzantów 36B ODRZUCONO
255 dz. 857 Choroń ul. Poległych 9 ODRZUCONO
257 dz. 414/1 Jastrząb ul. Mickiewicza 64  ODRZUCONO
262 dz. 553/19 Masłońskie ul. Ostrowska 7 A ODRZUCONO
275 dz. 517/2 Poraj ul. Bema 6A ODRZUCONO
280 dz. 2523 Poraj ul. Mickiewicza 77 ODRZUCONO
281 dz. 2668, 2269 Poraj ul. Mickiewicza 74A ODRZUCONO


W przypadku posiadania dokumentu potwierdzającego zapłatę zaległości na dzień złożenia wniosku, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Poraj, do piątku 24.03.2017r. do godziny 14.30.

 

Wyjaśnienia dot. Regulaminu: 

Wyjaśnienie dotyczące § 3  pkt 4 Regulaminu Rekrutacji do uczestnictwa w projekcie „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj”.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kwoty od jakiej obliczany będzie podatek VAT konieczny do zapłaty w ramach wkładu własnego wyjaśniam, że wkład własny Uczestnika obejmuje  min. 15% kosztów kwalifikowanych netto powiększony o stawkę podatku VAT. Podstawą do obliczenia podatku VAT będzie kwota netto wkładu własnego.

 

Wyjaśnienie dotyczące §4 pkt 1 lit. l Regulaminu Rekrutacji do uczestnictwa w projekcie „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców w Gminie Poraj”

W nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 13 marca 2017r.  wyjaśniam, że dopuszcza się do udziału w Projekcie wnioskodawców, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w budynku przeznaczonym do Instalacji, ale nie prowadzą w tym miejscu działalności gospodarczej. W przytoczonym wyżej przypadku należy we Wniosku w dziale dotyczącym oświadczeń, wykreślić podpunkt g oraz dodatkowo załączyć odpowiednie oświadczenie dot. działalności gospodarczej. (Oświadczenie-działalność gospodarcza_1)

Ponadto dopuszcza się do udziału w Projekcie również wnioskodawców, którzy mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, którą prowadzą w budynku przeznaczonym do Instalacji, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że zamontowana instalacja nie będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. W przytoczonym wyżej przypadku należy we Wniosku w dziale dotyczącym oświadczeń, wykreślić podpunkt g oraz dodatkowo załączyć odpowiednie oświadczenie dot. działalności gospodarczej.(Oświadczenie-działalność gospodarcza_2)

Jednocześnie informuję, że w Umowie pomiędzy Gminą Poraj a Uczestnikiem projektu zostaną zawarte zapisy, że zamontowana Instalacja nie będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres trwałości projektu.

Należy mieć świadomość, że oświadczenie nieprawdy może skutkować koniecznością zwrotu całej kwoty  stanowiącej równowartość urządzeń i kosztów instalacji.