Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Projekt pn.

Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WSL 2014-2020

   

Nazwa Beneficjenta: 

Gmina Poraj

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej
zamieszkującej obszar rewitalizacji w gminie Poraj poprzez realizację
działań edukacyjno – aktywizujących, środowiskowych, integracyjnych i działań z zakresu odbudowania tożsamości lokalnej.

Planowane formy zadań w ramach projektu:

 • integracja społeczności
 • zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności życiowych i społecznych
 • zawodowe i psychologiczne doradztwo
 • zajęcia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy i wsparcie prawne
 • szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe

 

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie następujących wskaźników:

liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: 1,

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 24,

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących: 7

 

Działania projektowe będą realizowane na terenach zrewitalizowanych (miejscowość Jastrząb)
w ramach komplementarnych projektów tj.:

 1. Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie:10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie:10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających
z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

 

 1. Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej
  w Jastrzębiu

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

  

Dofinansowanie w łącznej kwocie: 301 755,62 zł

w tym ze środków europejskich: 269 991,87zł  oraz dotacji celowej z budżetu krajowego: 31 763,75 zł

Całkowita wartość projektu:  317 637,50 zł

 

  

REKRUTACJA:

Gmina Poraj rozpoczyna rekrutację do projektu pn.
„Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WSL 2014-2020.

Rekrutacja jest prowadzona w terminie: 03.06.2019 r. - 30.06.2019 r.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. - 30.06.2020 r.

Przed wypełnieniem formularza rekrutacyjnego prosimy o dokładne zapoznanie się
z niżej zamieszczonymi dokumentami.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:
Budynek Urzędu Gminy Poraj, p. 105, nr tel. 34 366 85 79.

 

 

PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI!

Na podstawie §3 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.
„Utworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Gmina Poraj przedłuża termin rekrutacji do projektu do dnia 31.07.2019 r.