Jesteś tutaj: Start / Klauzula RODO

Klauzula RODO

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach
z tym związanych: 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poraj reprezentowana przez
  Wójta Gminy Poraj z siedzibą w Poraju przy ul. Jasnej 21, 42-360 Poraj, tel. 34 314 52 51,
  zwana dalej Administratorem.


 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@ugporaj.pl 


 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.


 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - realizacji ustawowych zadań urzędu,
  - wykonania umów z kontrahentami Gminy Poraj,
  - wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
     publicznej powierzonej Administratorowi,
  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
     wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne,
  - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Poraj przetwarzają
     dane osobowe.


 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż określają to przepisy prawa.


 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa:
  - prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
  - prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  - prawo do żądania ograniczenia przetwarzaniem danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych,
  - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie
  Gminy Poraj, przy czym podanie danych jest :
  - obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
  - dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

  Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych
  lub niezawarcie umowy.


 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.


 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   

 

Wójt Gminy Poraj